#karpour

some random sketches featuring Kiki @henriekeg and @karpour

Tue 31 July 2018